Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

15. jun. 1830

Den 15de Juni
om Morgenen forlod jeg Nykiøbing og reiste over Morsøe til Vil-Sund, hvorfra man kan oversee en stor Deel af Limfiorden og Thisted. Efter at være passeret Sundet i meget smukt Veir og i føie Tid da det er meget smalt, fort- •21 verso• satte jeg Veien til Thisted som jeg i kort Tid tilbagelagde, man kjører her nemlig som paa Stuegulvet og allevegne saae man Arbeidende paa Veien som afpudsede den en Følge af Kongens nære Ankomst. Omtrent Kl 12 kom jeg til Thisted og fandt Tante, Nany og Wilhelm ene hjemme, Oncel, Emil og Vigo vare fraværende. Jeg blev superb modtaget og fandt mig strax som hiemme. Tante er den bedste Moder; men imod W. alt for øm, hun fordærver den delvis sygelige og sære Person med altfor megen Godhed. Om Eftermiddagen gjorde jeg med de Øvrige Visite til Doctor Wittendorfs hvor jeg ogsaa fik Moder’s 3 Halvsystre at see, som opholde dem i Thisted. Oncel kom mod Aften hiem og han synes bestandig den Gamle uden nogen tilsyneladende Forandring. Da heele Huuset er i Oprøer for Kongen som skal logere her, fik jeg Emiel’s Værelser hvor jeg nu har indrettet mig. Jeg har ogsaa hos Oncel i Dag seet Oncel Georg der blot har lidet tilfælles med Fader, han er meget større og robustere, forresten en aaben Mand.

Fakta

15. jun. 1830
Dagbog A, side 21 recto-verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 36

Article dagboga side21r
Article dagboga side21v