Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

Redaktionelle bemærkninger

Kronologi og udgivelseshistorie

Rørbyes rejsedagbøger stammer fra tre af hans større rejser. Den første angår en rundtur i Jylland og Norge i 1830 (Dagbog A); den anden handler om hans store dannelsesrejser til syden i årene 1834-37 (Dagbog B); og den tredje (i to bind) beretter om hans italienske bryllupsrejse med hustruen Rose i årene 1839-41 (Dagbog C-D).

Kun den første af de fire dagbøger er tidligere udgivet, nemlig ved Georg Nygaard under titlen Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830 (København 1930). Nygaard udelod dog passager svarende til én-tredjedel af originalmanuskriptet, ikke mindst omhandlende Rørbyes besøg i miner og bjergværker og derfor omfattende en del fagterminologi, ligesom han gennemførte en vidtgående sproglig og ortografisk ensretning.

Dagbogen fra 1834-37 er ikke tidligere udgivet, bortset fra de sider der omhandler Rørbyes to ophold i Athen, og som er publiceret i Ida Haugsteds Dream and reality. Danish antiquaries, architects and artists in Greece (London 1996). Størstedelen af dagbogen har hidtil kun foreligget i en håndskreven transskription ved Georg Nygaard, udarbejdet på opfordring fra Rørbyes efterslægt umiddelbart efter udgivelsen af den norske dagbog. Nygaards afskrift er gennem årene blevet flittigt benyttet af kunsthistorikere, men har dog i stigende grad vist sig utilfredsstillende – ikke kun fordi Nygaard mange steder har udeladt for ham ubetydelige eller svært læselige passager, men også på grund af simple fejllæsninger og en vidtdreven ensretning af Rørbyes stavemåde. Nygaards afskrift kan alt i alt kun betragtes som en kladde og har derfor ikke været af betydning for arbejdet frem mod nærværende udgave.

Dagbøgerne fra bryllupsrejsen 1839-41 har ikke tidligere været afskrevet eller udgivet.

Principper for tekstgengivelse

De enkelte dagbogsnotater er indført under den dato, de angår, og ikke under den dag hvor de kan udledes at være nedskrevet. Navnlig notater vedrørende rejsedage og befordring på hestevogne er ofte først nedskrevet den følgende dag, og i enkelte tilfælde er begivenheder tydeligvis først noteret efter adskillige dages forløb.

Det er tilstræbt at gengive Rørbyes særegne og inkonsekvente ortografi og tegnsætning så nøjagtigt som muligt, uden dog derved at besværliggøre læsningen. Ordformer som ”igaard”, ”blodt” og ”Pagage” (dvs. henh. igår, blot og bagage) er således er trofast gengivet. Dog er Rørbyes vilkårlige måde at ombytte vokalerne e og æ tilrettet af hensyn til læseligheden. Også Rørbyes brug af semikolon for komma og komma for punktum er søgt bibeholdt, omend assisterende pausetegn undtagelsesvis er indført, hvor det ellers vurderes at være meningsforstyrrende.

Derudover gælder følgende principper for tekstgengivelse:

  • Rørbyes understregninger i manuskriptet er gengivet som kursiv.
  • Sideskift og sidetal i manuskriptet angives i teksten mellem to kraftige prikker, eksempelvis •12• der læses ”her begynder side 12”.
  • Redaktionelle bemærkning og manglende ord er i teksten angivet i [kantede parenteser].
  • Overstregede ord i manuskriptet er angivet som [overstreget:], mens ord og sætninger tilføjede over linjen, under linjen eller i margin er angivet mellem |lodrette streger|.

Principper for annotation

Dagbogsteksten er offentliggjort i efteråret 2018 og vil i løbet af 2019 gradvis blive forsynet med kommentarer. De til originalteksten knyttede kommentarer er tænkt som støtte til læsningen og til at afklare indforståede referencer. Det har været ambitionen, at noterne først og fremmest skulle bidrage til identifikation af omtalte værker og personer, samt lejlighedsvis oplysning af særegne ordformer og stavemåder.

Redaktion

Kommentarer og forslag til forbedringer kan sendes til projektansvarlig redaktør Jesper Svenningsen, jesper.svenningsen@smk.dk